หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

22 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา มีสุข  2. อาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และ 3. อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี