ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

11 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะฯ) ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กล่าวเปิดพิธีโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร่วมกันกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย