ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ปีการศึกษา 2562

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ทุกหลักสูตร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับมหาวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 กล่าวเปิดพิธีโครงการโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ โยทาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และยังมีการบรรยายในเรื่องต่าง ๆ  อีกทั้งยังแนะนำสถานที่ และการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย