ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และคณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมเข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณาจารย์ได้พบปะให้ความรู้ในการเรียนและแนะนำหลักสูตรกับนักศึกษาใหม่