ขอแสดงความยินดีกับ 3 หลักสูตรที่เน้นคุณภาพบัณฑิตเป็นที่หนึ่งกับงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561

5 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ขอแสดงความยินดีกับ 3 หลักสูตรที่เน้นคุณภาพบัณฑิตเป็นทีหนึ่งกับงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561

(31 ก.ค. 62) ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และได้ถือโอกาสนี้มอบเกียรติบัตรให้กับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (3.50 ขึ้นไป)  ได้แก่

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สขาวิชาภาษาไทย

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ