คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562

5 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมคณาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุม

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร วาระเปิดภาคเรียน 1/2562 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร และชี้แจงการดำเนินงานของคณะฝ่ายๆต่างของคณะผูบริหาร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจาย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี เป็นประธานในการดำเนินงานประชุม โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง