อบรมการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Quizizz

15 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อบรมการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Quizizz

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม QUIZIZZ และ QUIVER สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยอาจารย์สวพร จันทรสกุล เป็นวิทยากร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร IT ห้อง 25 - 304 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้นำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์