การแสดงชุด นอยด์ งานมรย.วิชาการ 2562

20 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

การแสดงชุด นอยด์ ในงานมรย.วิชาการ 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแสดงชุด นอยด์ ในงานมรย.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562