คณาจารย์เข้าร่วมเปิดพิธีงานมรย.วิชาการ 2562

20 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์เข้าร่วมเปิดพิธีงานมรย.วิชาการ 2562 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมเปิดพิธีงานมหกรรม มรย. วิชาการ 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปีื 2562  18 - 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา