คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาาไทยอบรมปฏิบัติการ Actions Change Thing

20 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมคณาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุม

อบรมปฏิบัติการ Actions Change Thing ! กับการพัฒนาการเรียนการสอน Creativity - Base Learnining Workshop

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมปฏิบัติการ Actions Change Thing ! กับการพัฒนาการเรียนการสอน Creativity - Base Learnining Workshop (การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน) ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 25 - 405