คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นวิทยากรโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

23 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

       คณาจารย์เป็นวิทยากรโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทยโดยใช้ภาษาภาพในการสื่ือสารผ่าน App mobile 

       คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 - 17:00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา