ศึกษาดูงานคติชนวิทยา กระบี่ - พังงา

7 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ศึกษาดูงานคติชนวิทยา กระบี่ - พังงา

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมศึกษาดูงานคติชนวิทยา ณ พิพิธภัณฑ์ลูกปัดคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในโครงการพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานด้านภาษาและคติชนวิทยา (ภาษาไทย ศศ.บ.) ในวันที่ 13 -15 กรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาแหล่งกำเนิดของลูกปัดชนิดต่าง ๆ รวมถึงโบราณวัตถุที่ยังสามารถให้ได้เห็นจนถึงปัจจุบัน และยังมีโซนประวัติพิพิธภัณฑ์คลองท่อมให้ได้เรียนรู้อีกด้วย