อบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP)

10 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP)   

วันที่ 9 ต.ค. 2562 คณาจารย์เจ้าหน้าที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (YRU-ERP) เพื่อนำมาดำเนินการใช้งานด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นำทีมดูแลโดยอาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่าบริหารและพัฒนาคุณภาพ และนายเลิศยศ เผื่ออำนาจ หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์