อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรเพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2563

13 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรเพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2563

        วานนี้ ที่ 12 ธันวาคม 2562 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 จังหวัดยะลา ซึ่งมีอาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ ได้เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย