อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรเพื่อรับสมัครรับนักศึกษา ปี 2563

16 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรเพื่อรับสมัครรับนักศึกษา ปี 2563

        ที่ 13  ธันวาคม 2562 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ และโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีอาจารย์สวพร จันทรสกุล ได้เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย