คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม Huso Game 2019

23 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม Huso Game 2019

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม Huso Game 2019 ณ อาคาร Student Union ชั้น 3 เวลา 19.00 น.