คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จันทน์กะพ้อ (บุคคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 6

27 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จันทน์กะพ้อ (บุคคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 6

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จันทน์กะพ้อ (บุคคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 6 เปิดพิธีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมเปิดพิธีและการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ อีกด้วย