กิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม

16 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม

วันที่ 15 มกราคม 2563  ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ณ ลานวัฒนธรรม อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 13.00 - 16.30 น. ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเป็นจำนวนมาก โดยมี ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม,อาจารย์ซูไรดา เจะนิ และอาจารย์สันทัด จันทร์ขุน เป็นคณะกรรมการการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้