สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

20 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

เมื่่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำโดย อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์สวพร จันทรสกุล และ อาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้สัมภาษณ์ว่าที่นักศึกษาเอกไทย ศศบ ปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา