กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ) 63

29 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ) 63

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ) 63 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแลกของขวัญ รับประทานอาหารร่วมกันและร้องเพลงอีกด้วย