คณาจารณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 63 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 63 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

คณาจารณ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ  63 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ