ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

3 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี พูดถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย อีกทั้งคณาจารย์ในหลักสูตรได้พูดคุยแนะนำการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตร