อาจารย์ซูไรดา เป็นคณะะกรรมการการตัดสินการแข่งขันวิชาการ

6 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมคณาจารย์เป็นวิทยากร/กรรมการ

อาจารย์ซูไรดา เป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ " มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม " ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓