กิจกรรม "เชือกสายเดียวกันภาษาไทย ศศ.บ."

16 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม "เชือกสายเดียวกันภาษาไทย ศศ.บ." ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษารู้จักการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย ปลูกฝังนักศึกษาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างระเบียบให้แก่ตัวเอง เคารพรักครูอาจารย์ ภายในกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ฐาน ดังนี้
ฐานรวม ชื่อว่า อยากรู้จักเธอ เป็นฐานที่ทำขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ และพี่ ๆ ทุกชั้นปีได้มาทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเกี่ยวกับคำถามภาษาไทย เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในรายวิชาของการเรียน
และให้น้องรู้จักคำว่าขอโทษเมื่อทำผิด และรู้จักคำว่า ขอบคุณ เมื่อได้รับโอกาส
ฐานของ ปี 2. ทำกิจกรรมกับน้อง ๆ คือ สอนน้องเกี่ยวกับมารยาท เช่นการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ และกิจกรรมเล่นเกมส์

ฐานของ ปี 3 เป็นฐานที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ๆ ในชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์กันโดยการละเล่นคำสุภาษิตใบ้ท่าทาง ให้เข้าข่ายส่งเสริมความรู้ของหลักสูตรไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์โดยเชื่อมโยงไปในด้านของความเชื่อใจ ไว้วางใจ สามัคคีที่ได้จัดขึ้นในเกมอื่น ๆ และมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และน้องแต่ละชั้นปี โดยการนั่งซักถามเกี่ยวกับการเรียน และการวางขอบเขตชีวิตตนเองในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ฐานของ ปี 4 เป็นฐานที่สร้างความสามัคคี ระหว่างน้อง ๆ ภายในกลุ่ม โดยจะมีเกมสร้างความบันเทิง และสอดแทรกความรู้ทางภาษาไทย

และในช่วงบ่าย กิจกรรมอาสา Cleanning HUSO นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมทำความสะอาดห้องน้ำภายในอาคารสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้รู้จักรักษาความสะอาดต่อส่วนรวม