คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน"

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมคณาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุม

คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" 

เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ด้วยสำนักงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
 (ออนไลน์) เวลา 09.00-16.30 น.