คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข 

เมื่ิอวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดคูหาภิมุข