อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Pnu radio 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

26 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Pnu radio 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Pnu radio 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ กับ ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม