เตรียมความพร้อมกิจกรรมงาน มรย. วิชาการ ปี 60

20 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เตรียมความพร้อมการแสดงในกิจกรรม "มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้สู่ Thailand 4.0" โดยอัดเสียงประกอบการแสดง ที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา