อบรมการพูดทางวิทยุและโทรทัศน์ให้ได้ใจผู้ฟัง สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมเสริมรายวิชา การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภายใต้กิจกรรม อบรมการพูดทางวิทยุและโทรทัศน์ให้ได้ใจผู้ฟัง สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญการพูดเพื่อสื่อมวลชน "คุณโสภิญญา ขุนภักดี" นักประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการอ่านข่าว อ่านบทความ ที่ถูกต้อง ฝึกวิธีการหายใจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกการเป็นนักพูดวิทยุในสถานที่จริง