กิจกรรมนิทรรศการ "บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพ่อ" สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) ในวันมรย.วิชาการ60

29 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดมหกรรมวิชาการ มรย.วิชาการ 60 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ  "บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยะภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลด้านดนตรี “จากตอนหนึ่ง

...ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้า ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่าง ๆ กันไป...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นสังคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” 
นอกจากนิทรรศการให้ความรู้ ยังมีกิจกรรมเขียนความรู้สึกถึงพ่อ (รัชกาลที่9) บนใบไม้แล้วติดบนต้นไมที่ไม่มีใบ เพื่อเป็นการแสดงความเป็นอันหนึงอันเดียวกันของเด็กที่เข้าร่วมนิทรรศการ สเมือนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ อีกทั้งมีกิจกรรมร้องเพลงพระราชพนธ์ สร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก