ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประพันธ์ร้อยกรองในหัวข้อ "พระคุณแม่"

6 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดบทประพันธ์ร้อยกลอง ในหัวข้อ "พระคุณแม่" ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                  นายอภิสิทธิ์   หมาดโอสถ  ชั้นปีที่ 3   เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1       นายอัสรี        สามะ            ชั้นปีที่ 1    เงินรางวัล  800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2       นางสาวซัลมี  มะลี             ชั้นปีที่ 2    เงินรางวัล   500 บาท พร้อมเกียรติบัตร