โครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

19 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดการจัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางภาษาไทย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แก่กลุ่มเยาวชนในศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา