ประชุมชี้แจงสถานที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

6 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิดการประชุมโดยประธานหลักสูตร อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข และอาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประชุม  เรื่องการเตรียมความพร้อมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหมด 20 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรย. YRU Radio FM 98.50 MHz ,ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ,  สถานีวิทยุกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ 7 ,สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา (ศาลากลางจังหวัดยะลา) ,ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา,สำนักงานศึกษาธิการภาค 8,สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี (TK Park),สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า),สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา,บริษัทออแกนโฟกัส จำกัด,สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก,สถานีวิทยุ PNU RADIO 92.25 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,อุทยานการเรียนรู้ยะลา,ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดยะลา,องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา,โรงเรียนสอนภาษาไทยพุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย,สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนราธิวาส คลื่น FM 89.50 MHz) , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1