สัมมนาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

6 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดสัมมนาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคาร ๒๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยวิทยากรบรรยายความรู้เป็นอาจารย์ในหลักสูตรฯ ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับการเตียมตัวก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวางตัว การปฏิบัติตนในสถานที่ฝึกงาน ฯลฯ