โปรแกรมกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์

12 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ “โปรแกรมกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมีวิทยากรในการบรรยายความรู้ อาจารย์ชินวัจน์  งามวรรณากร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓๘ คน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๖ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ณ หน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้