ผลงานนักศึกษาจากการฝึกอบรมในโครงการ "โปรแกรมกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์"

12 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ผลงานนักศึกษาจากการฝึกอบรมในโครงการ "โปรแกรมกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์" เพื่อเตรียมคงามพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาขีพภาษาไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรบรรยาย คือ อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์