สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) เตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดเตรียมสถานที่เพื่อปรับเปลี่ยนจากห้องกิจกรรมทางภาษาเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการสนับสนุนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ท่านต้องการให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพื่อพัฒนาทางด้านภาษาไทยโดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป