สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.)ประชุมนักศึกษาเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมนักศึกษา 3 ชั้นปี (ชั้นปีที่ 1-3) เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะในช่วงไตรมาสที่ 2-3 พร้อมวางแผนการกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งผลการเรียน พฤติกรรม การแต่งกาย มายาทของตนเองและสังคมของนักศึกษาและเรื่องอื่นๆ เพื่อสร้างข้อตกลงและทำความเข้าใจร่วมกัน นอกจากนี้ได้มอบประกาศยบัตรแกผู้ชนะเลิศการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม Blog ได้แก่ นางสาวนูรีดา  การีจิ นักศึกษาภาษาไทย (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 3 และ รางวัลชนะเลิศการประกวดแผ่นพับหลักสูตรได้แก่ นางสาวนูรียะห์  หะยีมะแซ นักศึกษาภาษาไทย (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 3 โดยผศ.ปองทิพย์ หนูหอม เป็นผู้มอบ