สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมกานเฉ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษาได้บอกเล่าหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน ขอบเขตของงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย