ค่ายอบรมการเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการอบรมการเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดยะลา เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการแสดงออกทางการเขียนและการอ่าน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ให้ผู้อ่าน ทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าและสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ฯ โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดยะลาได้เชิญ  อาจารย์ขวัญตา  ทวีสุข อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรในการอบรมการเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ทั้งนี้ ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการอีกด้วย