ชมรมรู้รักษ์ ภาษาสัญจร

4 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ กิจกรรมชมรมรู้ (รักษ์) ภาษาสัญจร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการใช้กิจกรรมด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาไทยแก่กลุ่มเยาวชนในศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา