ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

4 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กำหนดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑