อบรมเทคนิคการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ชั้นปีที่ ๓ : การนำเสนอสารด้วยโปรแกรม Prezi

2 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ชั้นปีที่ ๓ : การนำเสนอสารด้วยโปรแกรม Prezi  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และทักษะทางด้านการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยโปรแกรม Prezi และสามารถนำความรู้พัฒนาตนเองต่อไปได้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๒๕- ๖๐๖) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากรภายนอก ได้แก่ อาจารย์ปรารถนา ประเสริฐดำ มาบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอสารด้วยโปรแกรม Prezi