กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการเรียนการสอนของหลักสูตร แนะนำในการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา และเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ พร้อมทั้งมอบโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยศิลปศาสตรเสียงและการแข่งขันวันสำคัญของภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันกวีนิพนธ์สากล ๒๑ มีนาคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ หนูหอม และ อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช เป็นผู้มอบโล่ห์รางวัล