กิจกรรมชมรมรู้ (รักษ์) ภาษาสัญจร โรงเรียนควนเนียงวิทยา

7 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ กิจกรรมชมรมรู้ (รักษ์) ภาษาสัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาไทยให้แก่นักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา