อบรมจริยธรรมในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์

7 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ชาย ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา