อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ “Microsoft word , Microsoft Excel”

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ “Microsoft word , Microsoft Excel” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๔๒ คน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ณ หน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม “Microsoft word , Microsoft Excel”  คือ นายอักมาล  เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์