อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม “Microsoft word , Microsoft Excel”

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม “Microsoft word , Microsoft Excel” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๔๒ คน โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ณ หน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้โดยมีนายอักมาล  เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  “Microsoft word , Microsoft Excel”