ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

9 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีบุคลากรหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30  น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์