โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

11 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆได้นำเสนอโครงการและนำเสนอความคืบหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา